Vanlige spørsmål 2016-12-15T16:50:39+00:00

Vanlige spørsmål

Hvor lang tid bruker dere på meg?

Hos oss varer førstegangskonsultasjonen mellom 30 min og 1 time, avhengig av diagnose og plagens omfang. Påfølgende behandlinger vil normalt vare mellom 15 til 30 minutter. Bestiller du massasje kan du velge mellom enten 30 eller 60 minutter.

Hvor lenge må jeg gå til behandling?

Antall behandlinger hos oss avhenger blant annet av diagnose og i hvilken grad du responderer på behandlingen vi tilbyr. Etter førstegangsundersøkelsen vil vi ha grunnlag for å gi deg en prognose og anbefale et videre behandlingsforløp. Vi ønsker å gi deg et så realistisk anslag som mulig på tids- og kostnadsbruk. Du vil også få råd og veiledning om hva du selv kan gjøre for å bedre plagene, og hvilke grep du har til rådighet for å forebygge og redusere sjansen for tilbakefall. 

Du vil til enhver tid under behandlingen ha full medbestemmelsesrett, noe som betyr at vi aldri vil legge en plan uten ditt samtykke. Det er viktig at du gir oss ærlige tilbakemeldinger om din helsetilstand under hele behandlingsforløpet, samtidig som vi imøtekommer ros og ris fra deg, om alt fra behandlingsmetode til kommunikasjon, service og oppfølging. 

Må jeg ha henvisning fra lege?

Du kan oppsøke oss uten henvisning fra fastlege. Kiropraktorer er autorisert helsepersonell med primærkontaktrolle, og kan foreta en selvstendig vurdering av ditt problem på lik linje med legen din.

Med ditt samtykke ønsker vi allikevel å opplyse fastlegen din om at du er under behandling, slik at legen kan holde seg orientert om din helsesituasjon. 

Trenger jeg MR- eller røntgenundersøkelse?

I noen tilfeller kan det være aktuelt å henvise deg som pasient til bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR, CT eller ultralyd. Vurderingen gjøres alltid på bakgrunn av en grundig undersøkelse og kartlegging av din helsetilstand.

Hos oss vil du alltid bli informert om hvorfor det er nødvendig med videre undersøkelser, eventuelt hvorfor det ikke vil være nødvendig.

Vi gir deg beskjed når svaret fra undersøkelsen foreligger, og anbefaler en videre plan ut ifra dette. 

Dekkes min behandling av det offentlige?

En liten andel av kostnadene knyttet til behandling hos kiropraktor dekkes av det offentlige.
Trygden yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor for inntil 14 behandlinger per år. Stønaden inngår i prisene som er angitt på vår webside.
Behandlingen omfattes ikke av noen av frikortordningene. 

Dekkes behandlingen av forsikring?

Dersom du har bedriftshelseforsikring gjennom jobben din er det gode muligheter for at forsikringsselskapet dekker hele eller deler av behandlingen hos både kiropraktor og fysioterapeut.

Storo kiropraktorklinikk har avtale med alle de største tilbyderne av bedriftshelseforsikring. Ønsker du informasjon om hvorvidt du kan få dekket din behandling hos oss, anbefaler vi deg å ta kontakt med det aktuelle forsikringsselskapet eller HMS-ansvarlig ved arbeidsplassen din.    

Hvilke rettigheter har jeg som pasient?

Dine rettigheter som pasient er ivaretatt gjennom pasient- og brukerrettighetsloven. Loven gir blant annet regler om:

  • Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist
  • Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon
  • Retten til taushet om personlige opplysninger
  • Retten til innsyn i egen journal
  • Retten til å klage og andre saksbehandlingsregler som skal sikre at pasienten oppnår sine rettigheter
  • Samtykke til helsehjelp

Dersom du mener at du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på hos oss, kan du klage til Fylkesmannen i ditt fylke. Om du mener du har krav på erstatning i forbindelse med en utilsiktet hendelse eller skade kan du søke om dette til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).